Algemene verkoopvoorwaarden

Totstandkoming van de overeenkomst

Deze algemene voorwaarden bepalen, onverminderd de toepassing van bijzondere voorwaarden, de respectieve verplichtingen van de contracterende partijen ter gelegenheid van verkopen door onze diensten, en zijn van toepassing op al onze leveringen en diensten (hierna "producten" genoemd) die schriftelijk of mondeling worden besteld door de klant, de "consument" in de zin van boek I van het Wetboek van economisch recht.

Door ondertekening van de overeenkomst of de bestelbon of door aanvaarding van de orderbevestiging erkent de klant uitdrukkelijk dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden en dat hij ze met uitsluiting van alle andere voorwaarden heeft aanvaard. De bepalingen waarvan niet uitdrukkelijk is afgeweken, blijven van toepassing. De toepassing van deze algemene voorwaarden kan slechts bij schriftelijke overeenkomst en onder voorbehoud van prijsaanpassing worden gewijzigd.

 


Geldigheid van de aanbiedingen

Onze prijsoffertes zijn afhankelijk van beschikbaarheid en zijn 15 dagen geldig.

 


Prijzen

De vermelde prijzen zijn in euro, inclusief BTW. Tenzij anders overeengekomen, zijn de transportkosten niet inbegrepen; deze zullen afzonderlijk worden gefactureerd. Onze prijzen zijn in principe niet aan herziening onderhevig, maar wij kunnen wel eventuele wijzigingen in het BTW-tarief die zich vóór de leveringsdatum voordoen, doorberekenen.

 


Bestellingen

Alle bij ons geplaatste bestellingen zijn slechts bindend voor ons nadat wij ze schriftelijk hebben bevestigd. Wijzigingen door de klant aangebracht aan zijn bestelbon of aan onze offerte zijn slechts geldig indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk door ons zijn aanvaard. Afgezien van de wettelijke uitoefening van het herroepingsrecht, behouden wij ons het recht voor om in geval van eenzijdige annulering door de contractant van een eerder door MIDDLE CORNER aanvaarde bestelling, een schadevergoeding te eisen gelijk aan 30% van het totaalbedrag van de bestelling. MIDDLE CORNER verbindt zich ertoe de consument schadeloos te stellen ingeval zij de bestelling niet volgens de overeengekomen termijnen kan uitvoeren.

 


Levertijden

De voor onze diensten en/of leveringen gestelde termijnen zijn, tenzij anders overeengekomen, slechts indicatief.

 


Levering, vervoer, aanvaarding, terugzending

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden de producten door de koper afgehaald op de zetel van de vennootschap MIDDLE CORNER en/of op elke andere door haar aangeduide plaats.

Elke anomalie of zichtbare beschadiging moet op het vervoerdocument worden vermeld.
MIDDLE CORNER behoudt zich het recht voor om een schriftelijk verzoek tot wijziging of annulering van een bestelling of tot terugzending van producten al dan niet in behandeling te nemen. MIDDLE CORNER behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, de producten terug te nemen tegen terugbetaling van de prijs, verminderd met een forfaitaire contractuele vergoeding van 30% van de verkoopprijs, demontage- en transportkosten.
Indien de Klant nalaat of weigert de bestelde goederen in ontvangst te nemen, behouden wij ons het recht voor de uitvoering van de overeenkomst te vorderen of de overeenkomst van rechtswege als ontbonden te beschouwen na voorafgaande ingebrekestelling. In dit laatste geval is de Klant ons van rechtswege en binnen de acht dagen na de kennisgeving van deze opzegging een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 30% van de verkoopprijs.

 


Betaling van de prijs, annulering van een bestelling

De factuurprijzen zijn deze die gelden op het ogenblik van de levering en zijn betaalbaar op voorhand of contant, zonder disconto, per overschrijving of via elk ander elektronisch betaalmiddel (niet per cheque) op de maatschappelijke zetel van MIDDLE CORNER.

Tenzij hiervan uitdrukkelijk wordt afgezien, dient de koper bij het plaatsen van de bestelling een voorschot te betalen.

Elke vertraging in de betaling van een factuur zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling aanleiding geven tot de toepassing van een conventionele verwijlintrest van 12% per jaar vanaf de factuurdatum, benevens de betaling van een forfaitaire schadevergoeding van 12% van het factuurbedrag, met een strikt minimum van 125 €.

In geval van laattijdige betaling worden alle facturen, ook deze die nog niet vervallen zijn, zonder ingebrekestelling opeisbaar en heeft MIDDLE CORNER het recht alle leveringen of diensten onmiddellijk op te schorten tot de achterstallige betaling volledig is uitgevoerd. Elke betwisting met betrekking tot een factuur moet ons ten laatste binnen de acht dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven worden toegezonden.

 

 

Het herroepingsrecht - Verkoop op afstand

Overeenkomstig artikel VI.47 van het Wetboek van economisch recht beschikken onze klanten over een termijn van 14 dagen om zich uit een overeenkomst tot verkoop op afstand terug te trekken, zonder opgave van redenen en zonder andere kosten dan die welke zijn bepaald in artikel VI.50, § 2, en artikel VI.51. De consument kan de overeenkomst herroepen binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed en het sluiten van het dienstencontract, op voorwaarde dat hij ons hiervan in een ondubbelzinnige verklaring in kennis stelt.

De herroepingstermijn verstrijkt na een termijn van 14 dagen te rekenen vanaf:

1° wat de dienstencontracten betreft, vanaf de dag van de sluiting van het contract;
2° in geval van verkoopovereenkomsten, vanaf de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in ontvangst neemt of:
(a) in geval van meerdere goederen die door de consument in één bestelling zijn besteld en die afzonderlijk worden geleverd, vanaf de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in ontvangst neemt.
(b) in geval van levering van goederen die uit meerdere partijen of onderdelen bestaan, vanaf de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste partij of het laatste onderdeel fysiek in ontvangst neemt.
(c) voor overeenkomsten betreffende de geregelde levering van goederen gedurende een bepaalde periode, vanaf de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de eerste goederen fysiek in ontvangst neemt.

De bewijslast met betrekking tot de uitoefening van het recht ligt bij de klant, en wij nodigen u uit contact met ons op te nemen per post, e-mail, fax of ander communicatiemiddel.

De klant dient de goederen, compleet, indien mogelijk in hun originele verpakking, op eigen risico en kosten naar MIDDLE CORNER terug te sturen, op welke wijze dan ook.

Ontvangen betalingen, inclusief leveringskosten, zullen zonder onnodige vertraging worden terugbetaald, in ieder geval binnen 14 dagen nadat u op de hoogte bent gebracht van uw beslissing om dit recht uit te oefenen via hetzelfde betaalmiddel. Wij betalen geen extra kosten terug als u een andere leveringsmethode hebt gekozen dan de goedkopere standaardleveringsmethode die door het bedrijf wordt aangeboden.

Volgens de wet behoudt MIDDLE CORNER zich het recht voor om een terugbetaling in te houden totdat de goederen zijn teruggevonden of u een bewijs van verzending van de goederen hebt overgelegd.

Retourzendingen of omruilingen worden niet geaccepteerd:

- Onvolledige artikelen (ontbrekende onderdelen, instructies en/of accessoires);
- Elektrische scooters en andere zachte mobiliteitshulpmiddelen (behalve fietsen) die bij regenweer zijn gebruikt;

De uitoefening van het herroepingsrecht heeft tot gevolg dat de verbintenis van de partijen tenietgaat:
1° tot uitvoering van de overeenkomst op afstand, of 2° tot sluiting van de overeenkomst op afstand, in de gevallen waarin de consument een aanbod heeft gedaan.

 


Garantie en verantwoordelijkheden

Om een kwaliteitsvolle dienst na verkoop te kunnen verlenen, verzoeken wij de Klanten om ons zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van eventuele conformiteitsgebreken of onregelmatigheden, en in ieder geval binnen 2 maanden vanaf de dag dat de consument het gebrek heeft opgemerkt.

In overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen biedt Garage Passion een wettelijke garantie voor een periode van twee jaar vanaf de levering en één jaar voor professionals. De garantie dekt eventuele gebreken in de conformiteit, maar in geen geval het oneigenlijk gebruik van het Product. Deze wettelijke garantie kan alleen worden toegepast indien aan de volgende voorwaarden is voldaan :

 

- Het gebrek maakt het product in aanzienlijke mate ongeschikt voor het gebruik waarvoor het gewoonlijk is bestemd of ongeschikt voor een bijzonder gebruik dat uitdrukkelijk in de bijzondere verkoopvoorwaarden is vermeld. Aangezien batterijen als verbruiksartikelen worden beschouwd en een geschatte levensduur in "oplaadcycli" hebben, kan een afname van de autonomie na verloop van tijd of als functie van de omstandigheden (temperatuur, gewicht van de gebruiker, enz.) niet worden beschouwd als een factor die het product ongeschikt maakt voor het gebruik waarvoor het gewoonlijk is bestemd. Bij "goed huisvader-gebruik" is het niet abnormaal dat de autonomie in de loop van een jaar met maximaal 20 % afneemt; - Het produkt is op de juiste wijze gemonteerd en geplaatst; - Het produkt wordt in normale omstandigheden gebruikt.
- De garantie is niet van toepassing indien de bij de levering verstrekte onderhouds- en gebruiksinstructies niet worden opgevolgd, of indien het product wordt gewijzigd, gedemonteerd of gerepareerd door een persoon die daartoe niet deskundig is.

In dergelijke gevallen geeft MIDDLE CORNER de voorkeur aan kosteloze reparatie of vervanging van de defecte producten. De koper moet het defecte product terugsturen naar de maatschappelijke zetel van het bedrijf, Albert I-laan 277, 1332 Rixensart, België, voor reparatie of vervanging. Wij dragen de kosten voor het terugzenden van het product naar ons bedrijf en de kosten voor het terugzenden van het product overeenkomstig de wettelijke voorschriften.

Indien de reparatie of vervanging onevenredig of onmogelijk is, kan de Klant een terugbetaling of een prijsvermindering vragen. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op een vermindering van de prijs indien de klant niet in staat is het artikel in goede staat terug te zenden, als gevolg van "goed huisvaderschap".
De koper die voor niet-beroepsmatige doeleinden handelt, geniet de wettelijke rechten uit hoofde van de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij de verkoop van consumptiegoederen.

Overeenkomstig artikel 1649 quater §2 van het Burgerlijk Wetboek is de consument verplicht de verkoper op de hoogte te brengen van het bestaan van een gebrek aan overeenstemming binnen een termijn van twee maanden te rekenen vanaf de dag waarop de consument het gebrek heeft vastgesteld. MIDDLE CORNER kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor andere directe en/of indirecte schade die de klant lijdt. De garantie sluit eveneens alle schade uit die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van enige fout of nalatigheid, hoe gering ook, van de zijde van de koper. De productaansprakelijkheid is uitgesloten indien de schade gezamenlijk is veroorzaakt door een gebrek in het product en door de schuld van het slachtoffer of van een persoon voor wie het slachtoffer verantwoordelijk is. MIDDLE CORNER is niet aansprakelijk voor materiële, lichamelijke of andere schade veroorzaakt door gebruik, behandeling, transport of opslag dat niet in overeenstemming is met de geldende voorschriften en/of wetten.

Tussen de partijen wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat MIDDLE CORNER niet aansprakelijk is voor directe of indirecte schade die zou kunnen voortvloeien uit de ongeschiktheid van de plaats van installatie.

In het geval van elektrische voertuigen erkent de koper dat hij kennis heeft genomen van de geldende wetgeving en verbindt hij zich ertoe deze in het bijzonder na te leven:

- Gemotoriseerde apparaten zoals gyro-wielen, gyroskates en elektrische scooters worden door de Belgische verkeerswetgeving beschouwd als "bewegende werktuigen", op voorwaarde dat zij op een vlakke weg een snelheid van 25 km/u niet kunnen overschrijden. Gemotoriseerde machines die sneller rijden dan 25 km/h op een vlakke weg mogen niet worden gebruikt op wegen of plaatsen die voor het openbaar verkeer openstaan.
- E-bikes met een ondersteuning van meer dan 25 km/h worden als bromfietsen beschouwd. Voor het gebruik ervan zijn derhalve ten minste een rijbewijs klasse A, registratie en een specifieke verzekering vereist. Het dragen van een helm is verplicht voor dit type fiets.

Voor scooters en elektrische voertuigen is de informatie over snelheid, actieradius en gewicht louter indicatief. Deze elementen kunnen variëren naar gelang van de gebruikswijze, de gebruiksomstandigheden, het gewicht van de bestuurder, de uitrusting en de eventueel gemonteerde opties. De verstrekte informatie is informatie verstrekt door de fabrikant en MIDDLE CORNER kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

De in onze scooters, gyro-wheels en gyroskates gebruikte accu's hebben een levensduur die, overeenkomstig de gangbare professionele praktijk en normen, wordt uitgedrukt in termen van "oplaadcycli", die variëren naar gelang van het type accu: lithium-accu's, nikkel-accu's en door de fabrikanten gespecificeerde lood-accu's.

 

Batterijen zijn breekbare onderdelen die door het gebruik worden aangetast.  Als een batterij niet wordt gebruikt, zal ze ontladen. Langdurige ontlading veroorzaakt onherstelbare schade als gevolg van chemische reacties in de batterij.  Zeker weten:

o Gebruik de juiste oplader en adapter;
o Laat uw batterijen afkoelen voordat u ze oplaadt;
o Laad uw batterijen regelmatig op en laat ze nooit langer dan drie dagen volledig ontladen
o Verwijder de lader van de batterij zodra deze opgeladen is;
o Bewaar uw fiets of ander mobiliteitshulpmiddel en de batterij uit de buurt van extreme temperaturen of warmtebronnen;

Al onze producten met batterijen kunnen niet worden gereinigd met waterstralen of hogedrukreinigers. Elektrische scooters en andere zachte mobiliteitshulpmiddelen (met uitzondering van fietsen) zijn niet ontworpen voor gebruik in de regen. Garage Passion behoudt zich het recht voor om de garantie te weigeren indien de batterijen en andere elektronische onderdelen sporen vertonen van gebruik in de regen of indien water de oorzaak is van het door de klant geclaimde defect.

Het is dan ook ten strengste verboden bovengenoemd materieel bij regenweer te gebruiken. Het dragen van een helm wordt sterk aanbevolen.

 


Eigendom en overdracht van risico

MIDDLE CORNER behoudt zich de eigendom van de verkochte goederen voor tot volledige betaling van de prijs en van de bijhorigheden (eventuele kosten, intresten en boetes). Bijgevolg is het de klant uitdrukkelijk verboden de goederen die het voorwerp van de overeenkomst uitmaken, te verkopen, over te dragen, in pand te geven en, in het algemeen, te vervreemden voordat de rekening is voldaan. MIDDLE CORNER heeft het recht zich op dit beding van eigendomsvoorbehoud te beroepen acht dagen na het verzenden van een ingebrekestelling, per aangetekende brief met ontvangstbewijs, gericht aan de koper, die zonder gevolg blijft. De goederen moeten dan onmiddellijk op verzoek aan de verkoper worden teruggezonden. De koper blijft als enige aansprakelijk voor het verlies van de verkochte goederen, zelfs in geval van onvoorziene omstandigheden of overmacht.

 


Intellectuele eigendom

De verkoop van de producten impliceert geen gebruiksrecht, overdracht en/of overgang van intellectuele eigendomsrechten gebruikt door en/of toebehorend aan MIDDLE CORNER 

 


Overmacht

Alle omstandigheden buiten de wil van MIDDLE CORNER die de levering vertragen of zeer bemoeilijken, zoals met name: oorlog, brand, overstromingen, stakingen, sociale onrust, ongevallen, opstanden, gezagsdaden, algemeen gebrek aan bevoorrading, energiebeperkingen, tekorten, zullen beschouwd worden als oorzaken van vrijstelling die overmacht uitmaken. In deze omstandigheden is MIDDLE CORNER niet verplicht de onvoorzienbaarheid of de onweerstaanbaarheid van de gebeurtenis, noch de onmogelijkheid tot uitvoering van de overeenkomst aan te tonen. Het zich voordoen van een van de in het vorige lid genoemde omstandigheden dient onverwijld aan de koper te worden medegedeeld. Deze kennisgeving is geen grond voor ontbinding van de overeenkomst of voor het vorderen van schadevergoeding door de koper.

MIDDLE CORNER behoudt zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden of goederen te leveren naar evenredigheid van de bestelling, voor zover zij dit billijk en uitvoerbaar acht.

 

Bevoegdheid en toepasselijk recht

De overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen en/of disputen met betrekking tot het bestaan, de interpretatie en/of de uitvoering van deze overeenkomst zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel, België.

 


Integratie

De onderhavige algemene verkoop- en garantievoorwaarden hebben voorrang op alle andere voorwaarden, met name die van de koper, zelfs indien deze het laatst door de koper werden meegedeeld. De afstand door de verkoper van een inbreuk door de koper op een bepaling van deze overeenkomst brengt niet automatisch met zich mee dat afstand wordt gedaan van enige andere inbreuk, ongeacht of het een identieke contractuele bepaling betreft of niet. Indien een naar behoren aangestelde arbiter en/of een rechtbank of tribunaal een bepaling van deze overeenkomst onwettig, nietig of niet-afdwingbaar verklaart, heeft dit uitsluitend tot gevolg dat de betwiste bepaling als ongeschreven wordt beschouwd, zonder dat dit gevolgen heeft voor de gehele overeenkomst.

 


Mededelingen

Alle in deze voorwaarden bedoelde kennisgevingen, met uitzondering van die welke betrekking hebben op de uitoefening van het herroepingsrecht, moeten, op straffe van onontvankelijkheid, per aangetekende brief naar de maatschappelijke zetel van de Vennootschap worden gezonden.

 


Wettelijke informatie

Maatschappelijke zetel : - André Duchêneplein 4 - 1160 Oudergem, BELGIË Maatschappelijke zetel : MDDLE CORNER - ¨ André Duchêneplein 4 - 1160 Oudergem, België. Ondernemingsnummer: BE0711 964 063 - Bank: KBC Brussel BE83 7360 5329 6615 Telefoon: +32 2 514 23 63 - e-mail: info@middlecorner.be